Pravidla soutěže (objednávky, Facebook, Instagram)

1. Pořadatel a organizátor

Spotřebitelskou soutěž pořádá společnost Ondřej Závěšický, se sídlem Pod valy 4, 750 02 Přerov, IČ

73814598 a organizuje ji společnost JTJ DREAMS MEDIA s.r.o. Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 –

Veleslavín, IČ 24249335.

2. Termín a místo trvání soutěže

Soutěž probíhá v období od 10. 03. 2020 do 05. 04. 2020 včetně, na území České republiky. Celkem

jeden měsíc. Vyhlašování výher je stanoveno na 12. 04. 2020.

3. Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem na území České

a Slovenské republiky (dále také „účastník").

4. Podmínky účasti v soutěži a souhlas soutěžících

4.1. Soutěž na Facebookovém profilu Barrsa

Podmínkami pro účast v soutěži na Facebooku jsou kliknutí na tlačítko „To se mi líbí“ Facebookové

stránky Barrsa: www.facebook.com/barrsa.cz/, Facebookové stránky e-shopu Nejstore.cz:

www.facebook.com/nejstore.cz/ , dále kliknutí na tlačítko „To se mi líbí“ a sdílet tento příspěvek u

sebe na svém profilu (k tomu musí příspěvek nastavit jako veřejný). Soutěžní příspěvek nalezne zde a

do komentáře napsat „Hotovo

4.2. Soutěž na webu Barrsa

Podmínkami účasti v soutěži jsou objednávka jakéhokoliv zboží z webových stránek Barrsa

www.barrsa.cz registrovaným uživatelem. Soutěžící musí do objednávky zadat kód „SOUTĚŽ“.

Soutěžící se mohou soutěže zúčastnit neomezeně po celou dobu trvání soutěže.

4.3. Soutěž na instagramovém účtu Barrsa

Podmínkami pro účast v soutěži na Instagramu jsou sledování profilu Barrsa (@barrsacz) (link zde) a

Nejstore.cz (@nejstore.cz) na instagramu (link zde), dát „like“ příspěvku se soutěží (link zde) a do

komentáře pod tento příspěvek označit všechny kamarády, kteří mají rádi JARO.

4.4 Souhlas soutěžících

Účastí v soutěži soutěžící souhlasí, že v případě výhry má organizátor a/nebo pořadatel soutěže právo

bezúplatně využít jejich osobních údajů (pouze jméno a příjmení), obrazových záznamů týkajících se

účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie) pro reklamní a marketingové účely bez

omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v mediích a na Internetu. Jména výherců budou

poskytnuty pořadateli soutěže.

5. Výhra

Slosování proběhne 12. 04. 2020 a budou náhodně vybráni tři soutěžící, jež splnili všechny výše

uvedené podmínky účasti v jednotlivých soutěžích (Facebook, Web, Instagram). Celkový počet výher

po dobu konání soutěže jsou 3 a jsou rozděleny po 1 kusu pro každou ze soutěží zvlášť, jak je

uvedeno níže:

Výhra č.1: Bluetooth repro - při dodržení podmínek stanovených v bodě 4.1.

Výhra č.2: Webkamera - při dodržení podmínek stanovených v bodě 4.2.

Výhra č.3: Stolní klimatizace - při dodržení podmínek stanovených v bodě 4.3.

Každý výherce výhry bude vyhlášen na Facebookovém profilu pořadatele. Vyhlášení bude obsahovat

informaci o výhře, postupu pro uplatnění výhry a další náležitosti potřebné k uskutečnění předání

výhry. V případě, že si výherce nepřevezme zaslanou výhru, jeho výhra propadá a bude použita

opětovně jako výhra v následující soutěži.

Předání výhry se bude s výhercem domlouvat nejpozději do týdne po vyhlášení výsledků, který je

počítán od 48 hodin poté, co pořadatel jména výherců vyhlásí na Facebookovém profilu. Maximální

množství výhry na jednoho účastníka soutěže je 1. Termín a místo pro předání výhry stanovené

výhercem a potvrzený pořadatelem je pevný a nelze jej již více měnit. V případě vyčerpání výher je

pořadatel povinen o této skutečnosti informovat na webových stránkách www.barrsa.cz a svém

Facebookovém a Instagramovém profilu.

6. Další podmínky

6.1 Organizátor bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro získání výhry předá pořadateli

kontaktní informace získané od účastníka a pořadatel zajistí předání a čerpání výhry. Výherce není

povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Vymáhání výhry soudní cestou je ve smyslu

ust. § 845 odst. 1 z. č.40/1964 Sb. vyloučeno. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost.

Pokud si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem a/nebo pořadatelem,

nejpozději však do 60ti dnů po jejím získání, možnost čerpat výhru zaniká.

6.2 Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít

oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého

z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání,

které není fair play nebo není založeno na dovednostech soutěžícího dle soutěžních pravidel.

6.3 Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci zaměstnanců pořadatele,

organizátora a dalších firem, které se podílejí na této soutěži, ani osoby jim blízké.

6.4 Reklamovat výhru není možné.

6.5 Účastí v soutěži, konkrétně zadáním kontaktu, vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami

soutěže a zavazuje se je dodržovat.

6.6 Zároveň účastník soutěže vyjadřuje zadáním kontaktu svůj souhlas podle zákona

č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem

zaslání výhry a za účelem nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení

elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb. Správcem ve smyslu zákona o ochraně

osobních údajů je společnost JTJ DREAMS MEDIA s.r.o. Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 – Veleslavín,

IČ 24249335. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho

osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Tento dobrovolný souhlas uděluje účastník

soutěže výše uvedenému správci na období 3 let od konce trvání soutěže. Účastník soutěže je

oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, a to

jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu.

6.7 Organizátor a/nebo pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže dle

vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Organizátor a/nebo pořadatel si vyhrazují

právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž. Zapojením se do soutěže účastníci

souhlasí s podmínkami soutěže. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platným

právem České republiky.

V Přerově dne 10. 03. 2020.