Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím při nákupu zboží v internetovém obchodě na webové adrese http://www.barrsa.cz (dále také pouze „e-shop“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny dle právního řádu České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění. Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Kupující je oprávněn prodávajícího kontaktovat písemně na adrese jeho sídla (viz. uvedené níže), případně telefonicky nebo emailem, kdy kontaktní údaje prodávajícího jsou k dispozici na webových stránkách prodávajícího http://www.barrsa.cz/.

Informace o označení zboží a služeb, jejich ceny nebo způsob jejího určení či výpočtu včetně všech daní a poplatků, o způsobu platby a dodání zboží nebo služeb a nákladů na dodaní jsou uvedeny na adrese http://www.barrsa.cz/.

Vymezení jednotlivých pojmů

Prodávajícím je Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku Onřej Závěšický, IČ 73814598 se sídlem 73814598 se sídlem Pod Valy 201/4, Přerov I- Město, Přerov I- Město, 750 02. Evidující úřad – Městský úřad Přerov 380802.

Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo mu poskytuje služby.

Spotřebitelská smlouva je smlouva, kde na jedné straně vystupuje jako smluvní strana fyzická osoba spotřebitel.

Kupující spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále také pouze „kupující nebo spotřebitel“).

Kupující podnikatel, je fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a je podnikatelem ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále také pouze „kupující“).

Uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva je uzavřena tak, že kupující přijme návrh k uzavření smlouvy na webové adrese http://www.barrsa.cz/ tím, že požadované plnění (zboží, službu) vloží do tzv. košíku a odešle prodávajícímu závaznou objednávku. Do doby než kupující závazně odešle objednávku, má právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky prodávajícímu. Přijetí objednávky prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na kupujícím určený email. Uzavřenou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Stornovat objednávku lze na základě podmínek uvedených níže. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Po odeslání objednávky je prodávající povinen dodat kupujícímu objednané zboží nebo služby, ledaže v době odeslání objednávky byly vyčerpány zásoby nebo prodávající ztratil schopnost plnit. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím uložena a archivována po dobu nejméně 2 let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Sdělení prodávajícího před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje, že:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek poskytovatele této služby kupujícímu), prodávající si neúčtuje žádné další poplatky,

b) podle volby kupujícího v objednávce je možné kupní cenu včetně dopravy uhradit před odesláním zboží, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího, nebo na dobírku .

c) prodávající prostřednictvím e-shopu neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění,

d) ceny zboží jsou na e-shopu provozovaném prodávajícím uváděny včetně i bez DPH, včetně případných dalších poplatků stanovených zákonem; náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody jejich dopravy, dle poskytovatele dopravy a dále dle způsobu úhrady ceny zboží nebo služeb,

e) v případě, že kupujícím je spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit (není-li dál uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

přičemž takovéto odstoupení musí zaslat na adresu sídla prodávajícího (doručovací adresa je umístěna v položce kontakt na stránkách www.barrsa.cz).

f) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 • o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

g) v případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady na vrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,

h) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo,

i) v případě, že spotřebitel není spokojen, může se písemně obrátit se stížností na prodávajícího; spotřebitel má možnost se obrátit se stížností také na orgán dohledu nebo státního dozoru, kterým je v současné době s ohledem na povahu poskytovaného zboží a služeb Česká obchodní inspekce.

j) drobná změna dezénu je vyhrazena.

Souhlas s obchodními podmínkami

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se důkladně seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi bez výhrad souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující před vlastním vytvořením objednávky dostatečným způsobem upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Obchodní podmínky jsou kupujícímu přístupné na stránkách internetového obchodu prodávajícího i bez předchozího přihlášení či registrace.

Objednávka a storno objednávky

Objednávku lze také vytvořit a odeslat prostřednictvím uživatelského rozhraní internetového obchodu na základě registrace kupujícího. Údaje uvedené kupujícím při registraci jsou prodávajícím považovány za správné. Přístup uživatelského účtu je chráněn uživatelským jménem a heslem. Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, pokud kupující uživatelský účet déle než 3 měsíce nevyužívá či poruší podmínky a povinnosti mu vyplývající z kupní smlouvy včetně těchto obchodních podmínek.

Objednávku může kupující stornovat prostřednictvím prodávajícího telefonicky nebo e-mailem na zveřejněných telefonních číslech a emailové adrese uvedených v sekci Kontakty na webových stránkách prodávajícího. Registrovaní zákazníci mohou objednávku stornovat po přihlášení do uživatelského rozhraní obchodu. Objednávku, která již byla prodávajícím potvrzena emailem nebo zboží již bylo předáno přepravci, nelze stornovat.

Prodávající není povinen objednané zboží kupujícímu dodat v případě, že po odeslání objednávky kupujícím dojde k vyčerpání zásob či ke ztrátě schopnosti prodávajícího plnit. V takovém případě kupní smlouva zaniká, nedohodne-li se kupující s prodávajícím jinak (zejména na jiném termínu dodání objednaného zboží nebo služby pro případ, že prodávající bude schopen zásoby v přiměřené lhůtě doplnit u svého dodavatele).

Kupující bere na vědomí, že skladová dostupnost, zobrazená u zboží, je pouze informativní a váže se k zobrazenému datu a hodině poslední aktualizace stavu zásob. Stav zboží „k dispozici nebo skladem“ vyjadřuje, že v okamžiku aktualizace stavu zásob je na skladě alespoň jeden kus (nebo jiná množstevní jednotka) zboží. V případě, že po odeslání objednávky došlo k vyčerpání zásob a zboží není skladem, informuje prodávající kupujícího o této skutečnosti a uplatní se postup viz. předchozí odstavec.

Pokud je u zboží zobrazen stav „obvyklá dostupnost“, vyjadřuje tento údaj obvyklý termín, v jakém je prodávající schopen zajistit zboží z vlastní výroby nebo od dodavatele na svůj sklad po objednání zboží kupujícím. V případě, že po odeslání objednávky došlo k vyčerpání zásob rovněž u dodavatele, informuje prodávající kupujícího o této skutečnosti a uplatní se opět postup viz výše.

Kupující není oprávněn odeslat objednávku s dodatkem nebo odchylkou, která mění tyto obchodní podmínky nebo podmínky nabídky (např. požadavek na jinou barvu zboží). V takovém případně závazná objednávka nevznikne.

Doprava a převzetí zboží

Cena přepravy je závislá na druhu zboží, zvoleném způsobu doručení a celkové ceně objednávky. Cena za způsob platby je závislá na volbě příslušného způsobu platby. Po zvolení kombinace přepravy a způsobu platby v „nákupním košíku“ je cena přepravy a způsobu platby po České republice přehledně zobrazena a je možné se s ní seznámit ještě před vlastním odesláním objednávky. Cena a podmínky případné přepravy do zahraničí je vždy řešena na základě individuální nabídky přepravy dle druhu zboží a zvolené destinace.

Doručované zásilky doporučuje prodávající pečlivě zkontrolovat před vlastním převzetím. V případě poškození vnějšího obalu zásilky je kupující oprávněn zásilku nepřebírat nebo provést podrobný zápis o poškození obalu za přítomnosti a s podpisem přepravce. V každém případě je kupující o reklamaci poškození vnějšího obalu vyrozumět vždy písemně prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří dnů.

Při případné reklamaci poškozené zásilky, ke které došlo během přepravy, je zohledňována skutečnost, zda zásilka byla převzata s výhradami nebo bez výhrad. Prodávající nese odpovědnost za kompletnost nepoškozené dodávky.

Vybraná ustanovení o odstoupení od smlouvy v ostatních případech

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu to, co ještě vrátit může, a poskytne prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li kupující prodávajícímu vadu věci včas, nemá právo odstoupit od smlouvy.

Doporučení prodávajícího: Zásilku se zbožím zasílaným v rámci odstoupení od smlouvy doporučujeme pojistit. Zásilku nezasílejte na dobírku - dobírkové zásilky nebudou převzaty.

Nároky z vadného plnění, reklamace

Za vadné plnění je považován nedostatek stanovených vlastností zboží pouze v době převzetí (odpovědnost za jakost při převzetí), byť se vada projeví později. Předpokladem uplatnění odpovědnosti za vady je její včasné vytknutí prodávajícímu („bez zbytečného odkladu“), a to nejpozději do dvou let od převzetí. Toto neplatí u spotřebního zboží.

Pokud je vadné plnění podstatným porušením smlouvy, může kupující požadovat:

 • odstranění vady dodáním nové věci nebo chybějící části (výměna věci),
 • nebo odstranění vady opravou věci ,
 • nebo přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • nebo odstoupení od smlouvy.

Z možností uvedených v odst. 2 si kupující může sám zvolit, změnit volbu však může jen se souhlasem prodávajícího; kupující je však povinen oznámit volbu prodávajícímu při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu poté.

V případě, že prodávající neodstraní vady v přiměřené (nebo dohodnuté) lhůtě nebo pokud prodávající oznámí kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující přistoupit k požadavku na slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Pokud je vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, může kupující požadovat:

 • odstranění vady
 • nebo přiměřenou slevu z kupní ceny

Pokud nebude vada v případě nepodstatného porušení smlouvy odstraněna, může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit.

V případě prodeje zboží a služeb spotřebiteli odpovídá prodejce opět za to, že zboží není vadné v době jeho převzetí (odpovědnost za jakost při převzetí). Lhůta pro vytknutí vady činí opět maximálně 2 roky od převzetí zboží, ale v případě, že spotřebitel vytkne vadu nejpozději do 6 měsíců od převzetí zboží se má za to, že věc byla vadná již při převzetí. Spotřebitel je dále oprávněn uplatnit nejen právo z vady, kterou měla věc při převzetí, ale také z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí.

V případě prodeje zboží spotřebiteli může při uplatnění nároků z vad zboží spotřebitel požadovat:

 • opravu věci nebo výměnu věci (spotřebitel si může zvolit),
 • není-li možná oprava nebo výměna věci může od smlouvy odstoupit,
 • v případě, že spotřebitel od smlouvy neodstoupil nebo neuplatnil právo na dodání nové věci, má nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny.

V případě uplatnění vad při prodeji zboží spotřebiteli, je prodávající povinen i nadále vyřídit reklamaci a současně o způsobu vyřízení reklamace informovat spotřebitele ve lhůtě 30ti dnů ode dne uplatnění reklamace.

Je-li kupujícím osoba, která není spotřebitelem, poskytuje prodávající záruku za vady, které se vyskytnou po převzetí zboří a které zboží nemělo při převzetí 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

Záruka se nevztahuje na tyto vady zboží:

 • záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 • způsobené mechanickým poškozením nebo opotřebením,
 • na přirozené stárnutí povrchové úpravy a změnu vzhledu,
 • způsobené živelními pohromami (vodou, ohněm, bleskem),
 • na škody vzniklé špatnou nebo nesprávnou údržbou,
  • zboží není vhodné pro praní v pračce - praní pouze v ruce!
  • zboží je zakázáno žehlit
 • záruka se dále nevztahuje na případy, kdy je rozpor s kupní smlouvou způsoben nesprávným užíváním či nesprávným zacházením se zakoupenou věcí ze strany kupujícího. Záruka se takto zejména nevztahuje na případy, kdy kupující zakoupenou věc neudržuje v souladu s pokyny uvedenými v návodu k ůdržbě dané věci, věc poškodí např. praním, chemickým čištěním či žehlením atp.,
 • záruka se také nevztahuje na poškození věci vzniklé nadměrným opotřebením v důsledku nevhodného užívání věci,
 • na poškození vyvolané vnějšími příčinami (např. zašpinění, prošoupání,atd.).

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.

Ochrana osobních údajů

K vyřízení vašich objednávek potřebujeme znát některá vaše osobní data, jako je jméno, adresa, telefon, případně e-mailová adresa. Vážíme si vaší důvěry, chráníme vaše data před zneužitím a neposkytujeme je třetím stranám, s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí některých údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou k úspěšnému doručení zboží.

Data zákazníků uchováváme za účelem vyřizování objednávek a vyššího komfortu při opakovaných nákupech. Zákazník si sám během registrace a následně kdykoliv po přihlášení registrovaného zákazníka do e-shopu může zvolit, zda od nás chce odebírat e-maily s informacemi o novinkách a akcích a zároveň může kontrolovat a upravovat svá data.

V případě, že chcete, aby vaše osobní údaje byly z naší databáze zcela odstraněny, můžete nám zaslat váš požadavek na naší emailovou adresu (viz. sekce Kontakty). Vaše osobní údaje budou neprodleně odstraněny z naší databáze. V případě další objednávky pak můžete nakupovat buď jako neregistrovaný zákazník nebo se můžete znovu zaregistrovat.

Práva z vadného plnění

Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 7 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží:

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
 • je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme;
 • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;
 • je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
 • je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat; a
 • odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením smlouvy.

Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 • V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. ,Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 7 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží: můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů, případně osobně na adrese Dluhonská 41, Přerov, 75002. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění.

Má-li Zboží vadu, máte následující práva:

 • na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo
 • na odstranění vady opravou Zboží,

ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás.

Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

Dále máte právo na:

 • přiměřenou slevu z Ceny; nebo
 • odstoupení od Smlouvy,

jestliže:

 • odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;
 • se vada projeví opakovaně,
 • je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo
 • je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.

Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.

V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.

Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení

 • odpovídající míře jeho předchozího používání.

Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:

 • datum, kdy jste reklamaci uplatnili;
 • co je obsahem reklamace;
 • jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;
 • Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.

V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.

V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

Odstoupení od smlouvy

K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky.

Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.

Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.

Lhůta k odstoupení dle čl. 8.2 obchodních podmínek  Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.

V případě odstoupení od Smlouvy dle čl.  8.2  obchodních podmínekPodmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.

V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržíme, nebo Nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.

V případě odstoupení od Smlouvy dle čl 8.2  Podmínek Nám však odpovídáte za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým byste se se Zbožím seznamovali v kamenné prodejně. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.

My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 6.9. Podmínek. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

Řešení sporů se spotřebiteli

Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy info@barrsa.cz Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Závěrečná ustanovení

Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.

Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. O  změně Vás však budeme informovat pouze v případě, že máte vytvořený Uživatelský účet (abyste tuto informaci měli v případě, že budete objednávat nové Zboží, změna však nezakládá právo výpovědi, jelikož nemáme uzavřenou Smlouvu, kterou by bylo možné vypovědět), nebo Vám na základě Smlouvy máme dodávat Zboží pravidelně a opakovaně. Informace o změně Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od Vás do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdržíme výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Zboží, stávají se nové podmínky součástí naší Smlouvy a uplatní se na další dodávku Zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že výpověď podáte, činí 2 měsíce.

V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.

Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti 1.1.2023.