Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri nákupe tovaru v internetovom obchode na webovej adrese http://www.barrsa.cz (ďalej tiež len "e-shop"). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník a zákonom č. 634/1992 Zb., Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení. Ak je zmluvnou stranou kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník.

Kupujúci je oprávnený predávajúceho kontaktovať písomne na adrese jeho sídla (pozri. Nižšie), prípadne telefonicky alebo emailom, kedy kontaktné údaje predávajúceho sú k dispozícii na webových stránkach predávajúceho http://www.barrsa.cz/.

Informácie o označenie tovaru a služieb, ich ceny alebo spôsob jej určenia alebo výpočte vrátane všetkých daní a poplatkov, o spôsobe platby a dodanie tovaru alebo služieb a nákladov na dodanie sú uvedené na adrese http://www.barrsa.cz/.

Vymedzenie jednotlivých pojmov

Predávajúcim je Fyzická osoba podnikajúca podľa živnostenského zákona nezapísaná v obchodnom registri Ondřej Závěšická, so sídlom Pod Valy 201/4, Přerov I- Mesto, 750 02. evidujúce úrad - Mestský úrad Přerov 380802.

Predávajúci je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo mu poskytuje služby.

Spotrebiteľská zmluva je zmluva, kde na jednej strane vystupuje ako zmluvná strana fyzická osoba spotrebiteľ.

Kupujúci spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej tiež len "kupujúci alebo spotrebiteľ").

Kupujúci podnikateľ, je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a je podnikateľom v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. O živnostenskom podnikaní (ďalej tiež len "kupujúci") .

Uzavretie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva je uzavretá tak, že kupujúci prijme návrh na uzavretie zmluvy na webovej adrese http://www.barrsa.cz/ tým, že požadované plnenia (tovar, službu) vloží do tzv. Košíka a odošle predávajúcemu záväznú objednávku. Do doby než kupujúci záväzne odošle objednávku, má právo meniť ako požadované plnenie, dopravu aj spôsob úhrady, teda skontrolovať všetky údaje, ktoré do objednávky vložil. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky predávajúcemu. Prijatie objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na kupujúcim určený email. Uzatvorenú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Stornovať objednávku je možné na základe podmienok uvedených nižšie. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Po odoslaní objednávky je predávajúci povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar alebo služby, ibaže v čase odoslania objednávky boli vyčerpané zásoby alebo predávajúci stratil schopnosť plniť. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v českom jazyku. Uzavretá kúpna zmluva je predávajúcim uložená a archivovaná po dobu najmenej 2 rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

Oznámenie predávajúceho pred uzavretím zmluvy

Predávajúci oznamuje, že:

a) náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíši od základnej sadzby (v prípade internetového i telefonického pripojenia podľa podmienok poskytovateľa tejto služby kupujúcemu), predávajúci si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky,

b) podľa voľby kupujúceho v objednávke je možné kúpnu cenu vrátane dopravy uhradiť pred odoslaním tovaru, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho, alebo na dobierku.

c) predávajúci prostredníctvom e-shopu neuzatvára zmluvy, ktorej predmetom je opakované plnenie,

d) ceny tovarov sú na e-shope prevádzkovanom predávajúcim uvádzané vrátane aj bez DPH, vrátane prípadných ďalších poplatkov stanovených zákonom; náklady na dodanie tovaru alebo služby sa líšia podľa zvolenej metódy ich dopravy, podľa poskytovateľa dopravy a ďalej podľa spôsobu úhrady ceny tovaru alebo služieb,

e) v prípade, že kupujúcim je spotrebiteľ, má právo od zmluvy odstúpiť (ak nie je ďalej uvedené inak), a to v lehote štrnástich dní, ktorá beží, ak ide o

- kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru,
- zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo
zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvé dodávky tovaru;
- pričom takéto odstúpenie musí zaslať na adresu sídla predávajúceho (doručovacia adresa je umiestnená v položke kontakt na stránkach www.barrsa.cz).

f) spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:

o poskytovaní služieb, ktoré predávajúci splnil s predchádzajúcim

 • o poskytovaní služieb, ktoré predávajúci splnil s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

 • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,

 • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne pomiešané s iným tovarom,

 • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,

 • uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby.

g) V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a ak ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, náklady na vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou,

h) spotrebiteľ má povinnosti uhradiť pomernú časť ceny v prípade odstúpenia od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a ktorých plnenie už začalo,

i) v prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný, môže sa písomne obrátiť so sťažnosťou na predávajúceho; spotrebiteľ má možnosť sa obrátiť so sťažnosťou aj na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru, ktorým je v súčasnosti s ohľadom na povahu poskytovaného tovaru a služieb Slovenská obchodná inšpekcia.

j) drobná zmena dezénu je vyhradená.

Súhlas s obchodnými podmienkami

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa dôkladne zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi bez výhrad súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci pred vlastným vytvorením objednávky dostatočným spôsobom upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Obchodné podmienky sú kupujúcemu prístupné na stránkach internetového obchodu predávajúceho i bez predchádzajúceho prihlásenia alebo registrácie.

Objednávka a storno objednávky

Objednávku možno tiež vytvoriť a odoslať prostredníctvom používateľského rozhrania internetového obchodu na základe registrácie kupujúceho. Údaje uvedené kupujúcim pri registrácii sú predávajúcim považované za správne. Prístup používateľského účtu je chránený užívateľským menom a heslom. Predávajúci je oprávnený zrušiť užívateľský účet, ak kupujúci užívateľský účet dlhšie ako 3 mesiace nevyužíva či poruší podmienky a povinnosti mu vyplývajúce z kúpnej zmluvy vrátane týchto obchodných podmienok.

Objednávku môže kupujúci stornovať prostredníctvom predávajúceho telefonicky alebo e-mailom na zverejnených telefónnych číslach a emailovej adrese uvedených v sekcii Kontakty na webových stránkach predávajúceho. Registrovaní zákazníci môžu objednávku stornovať po prihlásení do užívateľského rozhrania obchodu. Objednávku, ktorá už bola predávajúcim potvrdená emailom alebo tovar už bolo odovzdané prepravcovi, nemožno stornovať.

Predávajúci nie je povinný objednaný tovar kupujúcemu dodať v prípade, že po odoslaní objednávky kupujúcim dôjde k vyčerpaniu zásob či ku strate schopnosti predávajúceho plniť. V takom prípade kúpna zmluva zaniká, ak sa nedohodne kupujúci s predávajúcim inak (najmä na inom termíne dodania objednaného tovaru alebo služby pre prípad, že predávajúci bude schopný zásoby v primeranej lehote doplniť u svojho dodávateľa).

Kupujúci berie na vedomie, že skladová dostupnosť, zobrazená pri tovare, je len informatívny a viaže sa k zobrazenému dátumu a hodine posledná aktualizácia stavu zásob. Stav tovaru "k dispozícii alebo na sklade" vyjadruje, že v okamihu aktualizácie stavu zásob je na sklade aspoň jeden kus (alebo iná množstevné jednotka) tovar. V prípade, že po odoslaní objednávky došlo k vyčerpaniu zásob a tovar nie je skladom, informuje predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti a uplatní sa postup viď. predchádzajúci odsek.

Ak je pri tovare zobrazený stav "obvyklá dostupnosť", vyjadruje tento údaj obvyklý termín, v akom je predávajúci schopný zaistiť tovar z vlastnej výroby, alebo od dodávateľa na svoj sklad po objednaní tovaru kupujúcim. V prípade, že po odoslaní objednávky došlo k vyčerpaniu zásob tiež u dodávateľa, informuje predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti a uplatní sa opäť postup pozri vyššie.

Kupujúci nie je oprávnený odoslať objednávku s dodatkom alebo odchýlkou, ktorá mení tieto obchodné podmienky alebo podmienky ponuky (napr. Požiadavka na inú farbu tovaru). V takom prípade záväzná objednávka nevznikne.

Doprava a prevzatie tovaru

Cena přepravy je závislá na druhu zboží, zvoleném způsobu doručení a celkové ceně objednávky. Cena za způsob platby je závislá na volbě příslušného způsobu platby. Po zvolení kombinace přepravy a způsobu platby v „nákupním košíku“ je cena přepravy a způsobu platby po České republice přehledně zobrazena a je možné se s ní seznámit ještě před vlastním odesláním objednávky. Cena a podmínky případné přepravy do zahraničí je vždy řešena na základě individuální nabídky přepravy dle druhu zboží a zvolené destinace.

Doručované zásilky doporučuje prodávající pečlivě zkontrolovat před vlastním převzetím. V případě poškození vnějšího obalu zásilky je kupující oprávněn zásilku nepřebírat nebo provést podrobný zápis o poškození obalu za přítomnosti a s podpisem přepravce. V každém případě je kupující o reklamaci poškození vnějšího obalu vyrozumět vždy písemně prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří dnů.

Při případné reklamaci poškozené zásilky, ke které došlo během přepravy, je zohledňována skutečnost, zda zásilka byla převzata s výhradami nebo bez výhrad. Prodávající nese odpovědnost za kompletnost nepoškozené dodávky.

Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a následky odstúpenia

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy v lehote štrnástich dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy plynie odo dňa uzavretia zmluvy a ak ide o

a) kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru,

b) zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo

c) zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvé dodávky tovaru.

Písomné odstúpenie od zmluvy je nutné zaslať predávajúcemu na adresu jeho sídla - Ondřej Závěšický, Pod Valy 4, Přerov I - Mesto, 75002

Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od predávajúceho obdržal, a to na svoje náklady.

Tovar musí spotrebiteľ vrátiť úplne, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

Spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od doručenia odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom

Predávajúci vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým spotrebiteľ súhlasil a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

Ak spotrebiteľ zvolil iný, ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, nie je predávajúci povinný mu vrátiť prijaté peňažné prostriedky skôr, než mu spotrebiteľ tovar vráti alebo preukáže, že mu tovar odoslal.

Vybraná ustanovenia o odstúpení od zmluvy v ostatných prípadoch

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie nové veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju prijal. To neplatí:

a) ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci,

b) použil Ak kupujúci vec ešte pred objavením vady,

c) nespôsobil Ak kupujúci nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím, alebo

d) predal Ak kupujúci vec ešte pred objavením vady, spotreboval ak ju, alebo pozmenil ak vec pri obvyklom použití; stalo Ak sa tak len sčasti, vráti kupujúci predávajúcemu to, čo ešte vrátiť môže, a poskytne predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech.

Neoznámil Ak kupujúci predávajúcemu vadu veci včas, nemá právo odstúpiť od zmluvy.

Odporúčanie predávajúceho: Zásielku s výrobkami zaslanými v rámci odstúpenia od zmluvy odporúčame poistiť. Zásielku neposielajte na dobierku - dobierkovej zásielky nebudú prevzaté.

Nároky z chybného plnenia, reklamácie

Za chybné plnenie je považovaný nedostatok stanovených vlastností tovaru iba v čase prevzatia (zodpovednosť za kvalitu pri prevzatí), hoci sa vada prejaví neskôr. Predpokladom uplatnenia zodpovednosti za vady je jej včasné vytknutie predávajúcemu ("bez zbytočného odkladu"), a to najneskôr do dvoch rokov od prevzatia. Toto neplatí pri spotrebného tovaru.

Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, môže kupujúci požadovať:

 • odstránenie chyby dodaním novej veci alebo chýbajúce časti (výmena veci),

 • alebo odstránenie chyby opravou veci,

 • alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny,

 • alebo odstúpenie od zmluvy.

Z možností uvedených v ods. 2 si kupujúci môže sám zvoliť, zmeniť voľbu však môže len so súhlasom predávajúceho; kupujúci je však povinný oznámiť voľbu predávajúcemu pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po tom.

V prípade, že predávajúci neodstráni vady v primeranej (alebo dohodnutej) lehoty alebo predávajúci oznámi kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci pristúpiť k požiadavke na zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

Pokiaľ je vadné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, môže kupujúci požadovať:

 • odstranenie vady
 • alebo primeranú zľavu z kupnej ceny

Pokiaľ nebude vada v prípade nepodstatného porušenia zmluvy odstránená, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu alebo môže od zmluvy odstúpiť.

V prípade predaja tovaru a služieb spotrebiteľovi zodpovedá predajca opäť za to, že tovar nie je vadný v čase jeho prevzatia (zodpovednosť za kvalitu pri prevzatí). Lehota na vytknutie vady činí opäť maximálne 2 roky od prevzatia tovaru, ale v prípade, že spotrebiteľ vytkne vadu najneskôr do 6 mesiacov od prevzatia tovaru sa má za to, že vec bola chybná už pri prevzatí. Spotrebiteľ je ďalej oprávnený uplatniť nielen právo z chyby, ktorú mala vec pri prevzatí, ale aj z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe 24 mesiacov od jeho prevzatia.

V prípade predaja tovaru spotrebiteľovi môže pri uplatnení nárokov z vád tovaru spotrebiteľ požadovať:

 • opravu veci alebo výmenu veci (spotrebiteľ si môže vybrať),
 • ak nie je možná oprava alebo výmena veci môže od zmluvy odstúpiť,
 • v prípade, že spotrebiteľ od zmluvy neodstúpil alebo neuplatnil právo na dodanie nové veci, má nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

V prípade uplatnenia chýb pri predaji tovaru spotrebiteľovi, je predávajúci povinný aj naďalej vybaviť reklamáciu a súčasne o spôsobe vybavenia reklamácie informovať spotrebiteľa v lehote 30tich dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Ak je kupujúcim osoba, ktorá nie je spotrebiteľom, poskytuje predávajúci záruku za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí zborí a ktoré tovar nemalo pri prevzatí 12 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba.

Záruka sa nevzťahuje na tieto vady tovaru:

 • záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním,
 • spôsobené mechanickým poškodením alebo opotrebením,
 • na prirodzené starnutie povrchovej úpravy a zmenu vzhľadu,
 • spôsobené živelnými pohromami (vodou, ohňom, bleskom),
 • na škody vzniknuté zlou alebo nesprávnou údržbou,
  • tovar nie je vhodné pre pranie v práčke - pranie iba v ruke!
  • tovar je zakázané žehliť
 • záruka sa ďalej nevzťahuje na prípady, keď je rozpor s kúpnou zmluvou spôsobený nesprávnym užívaním či nesprávnym zaobchádzaním so zakúpenou vecí zo strany kupujúceho. Záruka sa takto najmä nevzťahuje na prípady, keď kupujúci zakúpenú vec neudržiava v súlade s pokynmi uvedenými v návode na údržbe danej veci, vec poškodí napr. Praním, chemickým čistením či žehlením atp.,
 • záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenie veci vzniknuté nadmerným opotrebením v dôsledku nevhodného užívania veci,
 • na poškodenie vyvolané vonkajšími príčinami (napr. zašpinenie, vyšúchané, atď.).

Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o zakúpení veci obsahujúci údaje (faktúru), ktoré musí obsahovať údaje ako záručný list. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodnú firmu predávajúceho, IČO, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu.

Ochrana osobných údajov

Na vybavenie vašich objednávok potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta, ako je meno, adresa, telefón, prípadne e-mailová adresa. Vážime si vašu dôveru, chránime vaše dáta pred zneužitím a neposkytujeme ich tretím stranám, s výnimkou tých prípadov, keď je poskytnutie niektorých údajov (napr. Adresa a telefón) nevyhnutnou podmienkou k úspešnému doručenie tovaru.

Dáta zákazníkov uchovávame za účelom vybavovanie objednávok a vyššieho komfortu pri opakovaných nákupoch. Zákazník si sám počas registrácie a následne kedykoľvek po prihlásení registrovaného zákazníka do e-shopu môže zvoliť, či od nás chce odoberať e-maily s informáciami o novinkách a akciách a zároveň môže kontrolovať a upravovať svoje dáta.

V prípade, že chcete, aby vaše osobné údaje boli z našej databázy úplne odstránené, môžete nám zaslať vašu požiadavku na našu emailovú adresu (viď. Sekcia Kontakty). Vaše osobné údaje budú okamžite odstránené z našej databázy. V prípade ďalšej objednávky potom môžete nakupovať buď ako neregistrovaný zákazník alebo sa môžete znova zaregistrovať.